Tư vấn hồ sơ môi trường

Thái Minh có năng lực thực hiện các hồ sơ môi trường nhằm giải quyết các yêu cầu từ Quy định Nhà nước, từ Cơ quan chức năng, hỗ trợ tối đa về các vướng mắc trong lĩnh vực Môi trường cho Doanh nghiệp trước và đang trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh.

NĂNG LỰC CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA THÁI MINH

• Nhân sự có kinh nghiệm thực hiện hồ sơ từ 1 – 5 năm.

• Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh.

• Cam kết hoàn tiền 100% nếu không hoàn thành hồ sơ theo thỏa thuận trong hợp đồng.

• Hướng dẫn khách hàng tự thực hiện các hồ sơ môi trường: đối với các hồ sơ không quy định năng lực của đơn vị thực hiện hồ sơ.

• Phương pháp đo đạc, phân tích mẫu theo đúng quy định hiện hành. Đơn vị phân tích mẫu có đầy đủ VIMCERT theo quy định của cơ quan chức năng.

CÁC HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG THÁI MINH CUNG CẤP

• Thực hiện đăng ký Sổ chủ nguồn chất thải nguy hại:
Đây là hồ sơ mà tất cả các doanh nghiệp phải thực hiện nếu trong quá trình sản xuất có phát sinh chất thải nguy hại. Hồ sơ này Thái Minh có thể miễn phí hướng dẫn Khách hàng tự thực hiện.

• Lập kế hoạch bảo vệ môi trường; Đánh giá tác động môi trường:
Đây là hồ sơ mà doanh nghiệp phải thực hiện phụ thuộc vào công suất sản phẩm, quy mô trường hợp chưa đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

• Lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Đề án bảo vệ môi trường chi tiết:
Đây là hồ sơ mà doanh nghiệp phải thực hiện dựa vào công suất, quy mô trường hợp doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh mà chưa thực hiện một trong hai hồ sơ ở trên.

• Lập Báo cáo giám sát, báo cáo quan trắc môi trường:
Đây là hồ sơ doanh nghiệp thực hiện thực hiện theo định kỳ hằng năm, thường theo tần suất 02 lần/năm, 04 lần/năm,...Thái Minh có thể hướng dẫn Khách hàng tự viết nhằm tiết kiệm chi phí.

• Lập hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng hệ thống xử lý khí thải, nước thải.

• Lập hồ sơ báo cáo hoàn thành, báo cáo tiến độ cho Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đánh giá tác động môi trường.

• Xin giấy phép khai thác nước ngầm, giấy phép xả thải, báo cáo định kỳ tình hình xả thải vào nguồn nước, định kỳ tình hình khai thác nước ngầm.